Terms usage website

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Please scroll down for English.

Deze website is eigendom van Direct Berth Brokerage BV. Toegang tot en gebruik van de website en alle verwijzende URL’s (de “Sites”) en gerelateerde internetapplicaties (hierna te noemen “applicaties”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, tenzij anders vermeld in aanvullende voorwaarden met betrekking tot de applicatie of een ander deel van de site. Het gebruik van deze website en verwante toepassingen impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden in de aanvullende toepassingen en andere delen van de site. Zie ook “Voorwaarden voor het gebruik van gegevens ‘en’ privacy”.

Op de informatie over Direct Berth Brokerage BV en haar producten en diensten (gezamenlijk “Direct Berth Brokerage BV”) op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Deze site en de informatie, koop- en huurprijzen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen met betrekking tot of in verband met Direct Berth Brokerage BV of haar producten en diensten worden “as is” verstrekt zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid. De informatie op deze site is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die verantwoordelijk is voor uzelf om ervoor te zorgen dat deze informatie geschikt is voor uw doel voordat u ze gebruikt. Direct Berth Brokerage BV noch een van haar contractanten of werknemers zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en de verspreiding van informatie op deze site aanwezig is.

Deze site kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Direct Berth Brokerage BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, koop- en huurprijzen, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen of de producten en diensten waarnaar op deze site wordt verwezen. Aangezien het internet onafhankelijk wordt onderhouden op duizenden sites over de hele wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, foto’s, logo’s en iconen waartoe de site toegang geeft, afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden, sluit Direct Berth Brokerage BV elke verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige inhoud afgeleid, verkregen, toegankelijk binnen, via, of buiten de site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en pictogrammen die de producten en diensten van Direct Berth Brokerage BV herkenbaar maken, evenals het ontwerp, de tekst en de afbeeldingen van de website zijn eigendom van Direct Berth Brokerage BV Tenzij uitdrukkelijk bepaald, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Direct Berth Brokerage BV Alle rechten voorbehouden.

Hoewel Direct Berth Brokerage BV al het redelijkerwijs mogelijke doet om ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen, kan het geen garantie zijn, en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd om alle op het internet algemeen aanvaarde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen alvorens informatie van deze site te downloaden. Voorwaarden voor het gebruik van gegevens Deze website is eigendom van Direct Berth Brokerage BV. Hieronder vindt u de voorwaarden voor het gebruik van gegevens op deze site. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de ‘gebruiksvoorwaarden van deze website’.

Het raadplegen van gegevens op deze site is een overeenkomst tussen u en Direct Berth Brokerage BV (hierna gezamenlijk “Direct Berth Brokerage BV”). Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing: U kunt deze site gebruiken om gegevens te zoeken. U mag de gegevens alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik of voor strikt intern gebruik binnen uw bedrijf. Direct Berth Brokerage BV of degene op wiens Direct Berth Brokerage BV de gegevens betrekking hebben, is rechthebbende op de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de gegevens en/of databanken. Beschikbaarstelling voor het in lid 1 genoemde doel geldt niet als overdracht van een of meer van deze rechten. Het is niet toegestaan de gegevens te verkopen, te verveelvoudigen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Het is u niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Direct Berth Brokerage BV, anders dan door middel van een hyperlink, een directe link, of gateway de data op deze site te onderscheiden van andere sites (meta) zoekmachines of welke andere computer dan ook.

Belasting op aankopen:  Wij zijn niet deskundig op het gebied van belastingen. Wij zijn geen expert op het gebied van overheidsbelasting. Wij zijn geen belastingadviseurs en/of advocaten en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie over belastinggerelateerde kwesties, aangezien deze per land verschilt. Wij raden u aan uw eigen bronnen of adviseurs te gebruiken voor deze zaken. Wij kunnen deze deskundigen echter op verzoek introduceren.

Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Direct Berth Brokerage BV zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruik van de inbreukmaker in te trekken, of de toegang tot het zoeken van gegevens te verbieden en technische voorzieningen te treffen. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Direct Berth Brokerage BV en staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de gegevens op deze site. Direct Berth Brokerage BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. Direct Berth Brokerage BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Conditions for the use of this website

This website is owned by Direct Berth Brokerage BV. Access to and use of the website and all its referring URLs (the “Sites”) and related Internet applications (hereinafter referred to as “applications”) are subject to the following conditions unless otherwise specified in additional conditions concerning the application or another part of the site stated. Use of this website and related applications implies full acceptance of these terms and conditions provided in the supplementary applications and other parts of the site. See also “Conditions for the use of data ‘and’ privacy ‘.

Information about Direct Berth Brokerage BV and its products and services (collectively “Direct Berth Brokerage BV”) on this site are subject to the following conditions. This site and the information, purchase and rental prices, images, pictures, logos, and icons regarding or relating to Direct Berth Brokerage BV or its products and services are provided “as is” without any representation or endorsement made and without warranty of any kind, whether expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability. The information on this site is not written to meet your personal needs and you are the one who is responsible for yourself to ensure that this information is suitable for your purpose before you use them. Direct Berth Brokerage BV nor any of its contractors or employees be liable for any damages whatsoever, including direct, special awarded by the court, indirect or consequential damages, arising out of or in connection with access to or the use of this site or the use and dissemination of information on this site is present.

This site may contain inaccuracies or typographical errors. The information on this site is updated regularly. Direct Berth Brokerage BV reserves the right at any time and without notice to make modifications, improvements, and/or changes to the information, these conditions, purchase and rental prices, names, images, pictures, logos, and icons or the products and services referred to on this site refers. As the Internet is maintained independently at thousands of sites around the world, it is possible that the information, names, images, pictures, logos, and icons that the site access may originate outside the boundaries of this site. For this reason, close Direct Berth Brokerage BV any obligation or responsibility regarding any content derived, obtained, accessed within, through, or outside the Site.

The trademarks, trade names, images, logos, and icons identifying the products and services of Direct Berth Brokerage BV recognizable, as well as the design, text, and graphics of the website are the property of Direct Berth Brokerage BV Except as expressly provided, nothing contained herein shall be construed as conferring any license or right under copyright or other intellectual property rights of Direct Berth Brokerage BV All rights reserved.

Although Direct Berth Brokerage BV all reasonably possible efforts to ensure that this website is free from viruses, it may be no warranty, and liability for viruses is excluded. You are therefore advised that all on the Internet generally accept necessary security measures before downloading information from this site. Conditions for the use of data. This website is owned by Direct Berth Brokerage BV. Below are the conditions for the use of data on this site. These conditions are in addition to the ‘conditions of use of this website.

Consulting data on this site is an agreement between you and Direct Berth Brokerage BV (Hereinafter collectively “Direct Berth Brokerage BV”). In this Agreement, the following conditions apply: You can use this site to search for data. You may only use the data for personal use or for strictly internal use within your company. Direct Berth Brokerage BV or the party whose Direct Berth Brokerage BV the data involves, is entitled to the copyright and other intellectual property rights and/or rights to the data and/or databases. Making available for the purpose stated in paragraph 1 shall not serve as a transfer of one or more of these rights. It is not permitted to sell the data, reproduce or otherwise make it available to third parties. You are not authorized without prior written permission from Direct Berth Brokerage BV, other than by means of a hyperlink, a direct link, or a gateway to differentiate between the dates on this site and other sites (meta) search engines or any other computer whatsoever.

Taxation on purchases:  We do not have the expertise on tax-related issues. We are no experts in the field of governmental taxation. We are no tax advisors and/or lawyers and do not accept any responsibility for, or give any representation or warranty as to the truth, accuracy, or completeness of information on tax-related issues as they vary from country to country. We recommend using your own sources or advisors for these matters. we can however introduce these experts in case requested.

By abuse of the above reserves, Direct Berth Brokerage BV has the right to terminate with immediate effect the use of the infringer to withdraw or access the search of data prohibiting and providing technical provisions. All this is at the sole discretion of Direct Berth Brokerage BV and does not guarantee the accuracy or completeness of the data on this site. Direct Berth Brokerage BV accepts no liability for damage resulting from the use of these data. Direct Berth Brokerage BV reserves the right to change these terms and conditions without prior notice. This agreement is exclusively governed by Dutch law.

All disputes which may arise from this Agreement will be settled by the competent court in Amsterdam.