Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIRECT BERTH BROKERAGE

Please scroll down for the English Terms & Conditions.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
 • Direct Berth: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Direct Berth Brokerage B.V., opgericht naar Nederlands recht, Handelsregisternummer 32143082;
 • Object: de ligplaats, box of andere zaak waar de Overeenkomst betrekking op heeft;
 • Opdrachtgever: natuurlijk – of rechtspersoon die met Direct Berth een overeenkomst van opdracht sluit;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met als doel het tot stand brengen van een koop- , verkoop-, of huurovereenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde;
 • Persoonsgegeven(s): Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Wederpartij: degene met wie Opdrachtgever een overeenkomst sluit betreffende het Object.

Artikel 2 – Toepassingsbereik van deze Algemene Voorwaarden
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Direct Berth en maken deel uit van iedere Overeenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.
2.2    Direct Berth draagt er zorg voor dat degene ten behoeve van wie Direct Berth werkzaamheden verricht, zonder dat voorafgaand een Overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, op de hoogte is van deze Algemene Voorwaarden en de toepassing daarvan.
2.3    Indien de Algemene Voorwaarden afwijken van de Overeenkomst welke wordt aangegaan, dan prevaleert de bepaling zoals opgenomen in de overeenkomst.
2.4    Indien een bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
2.5    Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6    Wijzigingen van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – De bemiddelingsopdracht
3.1    De bemiddelingsopdracht is een opdracht waarbij Direct Berth zich tegenover de Opdrachtgever verplicht om tegen betaling van courtage als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de totstandkoming van een koop/verkoopovereenkomst tussen Opdrachtgever en een derde.
3.2    Alle aanbiedingen van Direct Berth zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.3    De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen het eens zijn over de courtage, de duur van de overeenkomst en de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd, de vraagprijs en de verdere condities waaronder de bemiddeling wordt verricht.
3.4    Direct Berth draagt er zorg voor dat de opdracht schriftelijk wordt vastgelegd.
3.5    Bij de Overeenkomst zal worden bepaald of Direct Berth het exclusieve recht krijgt om de opdracht uit te voeren, dat wil zeggen dat Opdrachtgever het object niet zelf of door een ander zal laten verkopen tijdens de looptijd van de overeenkomst.
3.6   Opdrachtgever voert zelf geen onderhandelingen, sluit geen koop- en/of huurovereenkomsten en gaat geen verplichtingen aan met betrekking tot het buiten Direct Berth om, wanneer Direct Berth het exclusieve recht heeft om de opdracht uit te voeren. Indien Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege de volledige courtage verschuldigd.
3.7    Uitsluitend met een daartoe strekkende schriftelijke volmacht is Direct Berth gerechtigd om namens Opdrachtgever een overeenkomst te sluiten.
3.8    Direct Berth heeft zijn opdracht vervuld op het moment dat de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van de door Direct Berth verleende diensten tot stand is gekomen. Direct Berth zal desalniettemin Opdrachtgever nog wel bij de verdere afwikkeling begeleiden.

Artikel 4 – Verplichtingen Direct Berth
Tenzij anders overeengekomen omvat de Overeenkomst de volgende diensten:

 • bespreking en advisering over de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 • het in onderling overleg vaststellen van de vraagprijs;
 • het ondernemen van activiteiten om het object onder de aandacht te brengen van potentiële kopers;
 • het voeren van onderhandelingen;
 • het actief bevorderen van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde en het opstellen van de koop/verkoopovereenkomst;
 • het begeleiden van de gebruikelijke afwikkeling.

Artikel 5 – Mededelingen door Direct Berth
5.1    Mededelingen welke Direct Berth doet ten aanzien van het Object, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van verhuuropbrengsten, haventarieven of andere heffingen, worden uitsluitend gegeven naar de toestand op het moment dat daar door Direct Berth mededelingen over worden gedaan. Voor de gevolgen van latere wijzigingen in de hoogte van verhuuropbrengsten, haventarieven en andere heffingen kan Direct Berth niet aansprakelijk worden gehouden.
5.2    Direct Berth staat nooit in – en kan niet verantwoordelijk worden gehouden – voor toekomstige verhuuropbrengsten van een Object, ook niet wanneer aan Direct Berth een bemiddelingsopdracht aanneemt voor de verhuur van een Object.

Artikel 6 – Verplichtingen Opdrachtgever
6.1    Opdrachtgever is verplicht om aan Direct Berth alle voor de verkoop relevante informatie over het object te verstrekken. Ten aanzien van deze informatie (of het achterhouden van die informatie) vrijwaart Opdrachtgever Direct Berth voor aanspraken van derden. Direct Berth is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en onvolledige informatie.
6.2    Opdrachtgever staat er voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van het object en vrijwaart Direct Berth ten aanzien hiervan voor aanspraken van derden.

Artikel 7 – Geen advies inzake belastingen
7.1    Belastingadvies maakt geen deel uit van de Overeenkomst. Direct Berth geeft geen advies over belasting gerelateerde zaken en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor belasting gerelateerde zaken. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de juiste informatie over belasting gerelateerde zaken in te winnen en daarover een beslissing te nemen. Een door Direct Berth gemaakte opmerking over belasting gerelateerde zaken kunnen nooit worden uitgelegd als een door Direct Berth daarover gegeven advies.
7.2    Indien er terzake van uitvoering van de Overeenkomst overdrachtsbelasting, omzetbelasting of een andere belasting verschuldigd is en voor de betreffende belasting de waarde van het Object de maatstaf voor de heffing is, heeft Direct Berth nooit verantwoordelijk voor de vaststelling van de heffingsgrondslag.

Artikel 8 – Eigen verantwoordelijkheid Opdrachtgever – Waarde van een Object
8.1    Indien Opdrachtgever of Wederpartij ten aanzien van het Object bepaalde verwachtingen heeft, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever of Wederpartij om onderzoek te doen of het Object aan die verwachtingen voldoet.
8.2    Iedere overeenkomst welke door (mede)bemiddeling van Direct Berth met betrekking tot een Object tot stand komt, is gebaseerd op de waarde van dat Object ten tijde van het tot stand komen van die overeenkomst en de toestand waarin de betrokken partijen zich op dat moment bevinden. Direct Berth staat er niet in voor in – en is daartoe ook niet verplicht- dat de waarde van een Object in de toekomst niet zal wijzigen.

Artikel 9 – Duur van de opdracht
De bemiddelingsopdracht wordt aangegaan voor de duur als in de Overeenkomst wordt bepaald.

Artikel 10 – Einde van de opdracht
10.1  De opdracht eindigt door:

 1. a) de totstandkoming van de beoogde overeenkomst;
 2. b) het verstrijken van de overeengekomen tijd in geval van een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd;
 3. c) intrekking van de opdracht door Opdrachtgever;
 4. d) teruggaaf van de opdracht door Direct Berth.

10.2  Opdrachtgever kan de overeenkomst na verloop van negen maanden te allen tijde intrekken met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
10.3  Direct Berth kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen, zoals onder andere een ernstige verstoring van de relatie tussen Direct Berth en Opdrachtgever of de gebleken onmogelijkheid de Overeenkomst succesvol af te ronden.
10.4  De opdracht kan worden ontbonden wanneer er aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen.
10.5  De verklaring van intrekking, teruggaaf en/of ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief of per over en weer bevestigde email. In het geval van intrekking of teruggaaf heeft Direct Berth recht op een naar redelijkheid vast te stellen percentage van de courtage met een maximum van 50% én vergoeding van reeds gemaakte kosten.

Artikel 11 – Courtage
11.1  De Opdrachtgever is aan Direct Berth courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht de beoogde overeenkomst tot stand komt. Dit geldt ook in het geval dat:

 • de overeenkomst door wanprestatie van een der partijen niet tot uitvoering komt;
 • de overeenkomst niet het gevolg is van de door Direct Berth verleende diensten tenzij partijen expliciet de exclusiviteit van Direct Berth hebben uitgesloten.

11.2  Indien de definitieve totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde – mits deze voorwaarde door tussenkomst van Direct Berth is overeengekomen – is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk.
11.3  Opdrachtgever is tevens courtage verschuldigd indien:

 • de beoogde overeenkomst binnen zes maanden na het einde van de Overeenkomst tot stand komt, tenzij Opdrachtgever genoegzaam kan aantonen dat de totstandkoming van die overeenkomst geen enkel verband houdt met de dienstverlening van Direct Berth.
 • Opdrachtgever het object duurzaam in gebruik heeft gegeven aan een derde die in eerste instantie door Direct Berth nader was genoemd en/of benaderd en/of geïnformeerd.

Artikel 12 – Kosten
Tenzij anders overeengekomen vergoedt Opdrachtgever alle kosten die Direct Berth ten behoeve van de opdracht heeft gemaakt. Indien hierover vooraf geen afspraken zijn gemaakt dan heeft Direct Berth in ieder geval recht op vergoeding van de redelijk gemaakte kosten. De verplichting tot vergoeding van de kosten geldt ook in geval van intrekking of teruggave van de opdracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1  Direct Berth treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen de Opdrachtgever en een tegenpartij en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming of schending van een gesloten overeenkomst of een deel daarvan.
13.2  De aansprakelijkheid van Direct Berth is beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte courtage met een maximum van € 10.000,–, tenzij anders overeengekomen.
13.3  Iedere vorm van aansprakelijkheid van Direct Berth voor bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld gederfde inkomsten, winst en stagnatieschade, wordt uitgesloten.

Artikel 14 – Klachten
14.1  Een klacht over een (vermeende) tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk, behoorlijk omschreven en nader toegelicht, bij Direct Berth te worden ingediend.
14.2  Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd, tenzij Opdrachtgever ten aanzien van de overschrijding van die termijn redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 15 – Geldstroom koopsom
15.1  De betreffende koopsom uit hoofde van de gesloten (beoogde) overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde zal Direct Berth voor de Opdrachtgever in ontvangst nemen. Direct Berth zal de koopsom op een daartoe bestemde bankrekening ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich houden.
15.2  Direct Berth behoudt zich het recht voor om de vergoeding die hem uit hoofde van de Overeenkomst toekomt (courtage en kosten) te verrekenen met de in lid 1 van dit artikel genoemde koopsom.
15.3  Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de diensten van een notaris zal Direct Berth na de afwikkeling van de koop/verkoop de koopsom na aftrek van courtage en kosten zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever doen toekomen.

Artikel 16 – Betaling courtage
16.1  De betaling van de courtage en de kosten dienen indien deze niet worden verrekend met de in artikel 15.1 genoemde koopsom te worden voldaan op een door Direct Berth aangewezen bankrekening óf op de plaats van vestiging van Direct Berth, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
16.2  Als de Opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Direct Berth bevoegd om tot invordering over te gaan en de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 17 – Geheimhouding Persoonsgegevens
17.1  Op alle Persoonsgegevens die Direct Berth van de Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de overeenkomst rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
17.2  De in artikel 17.1 genoemde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien:

 1. Opdrachtgever of betrokkene instemt met de verstrekking van de Persoonsgegevens;
 2. verstrekking conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst geschiedt;
 3. indien er enige wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken, in welk geval Direct Berth de Opdrachtgever daarover zal informeren, tenzij een wettelijke verplichting dit verhindert.

17.3  Dit artikel 17 blijft gelden voor een periode van twee jaar nadat de overeenkomst is geëindigd of tot het moment dat alle Persoonsgegevens zijn vernietigd. 

Artikel 18 – Geheimhouding
18.1  Direct Berth zal de mededelingen door de Opdrachtgever gedaan in het kader van de bemiddelingsopdracht vertrouwelijk behandelen.
18.2  Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van informatie van vertrouwelijke aard die hij ter zake van de bemiddelingsopdracht van Direct Berth ontvangt.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
19.1  Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2  Alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen zullen partijen eerst met elkaar in overleg treden teneinde te onderzoeken of het geschil ook op een andere wijze kan worden beslecht, bijvoorbeeld via arbitrage, mediation of bindend advies.

 

The Terms and Conditions have been translated into the English language for the convenience of the reader. The translation is not authorised. In the event of any conflict regarding the contents of the Terms and Conditions, the text in Dutch will prevail.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DIRECT BERTH BROKERAGE

Article 1 – Definitions
In these Terms and Conditions, the following definitions shall apply:

 • General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions;
 • Direct Berth: the private company with limited liability: Direct Berth Brokerage B.V., incorporated under Dutch law, Commercial Register number 32143082;
 • Object: the berth, box or other object to which the Agreement relates;
 • Client: natural – or legal person entering into an assignment agreement with Direct Berth;
 • Agreement: the contract for the provision of services with the aim of bringing about a purchase, sale or rental agreement between the Client and a third party;
 • Personal data(s): Any information relating to an identified or identifiable natural person;
 • Counterparty: the person with whom Principal concludes an agreement regarding the Object.

Article 2 – Scope of application of these General Terms and Conditions
2.1    These General Terms and Conditions apply to all activities of Direct Berth and form part of any Agreement in which they are declared applicable.
2.2    Direct Berth shall ensure that the person on whose behalf Direct Berth performs work, without prior written agreement, is aware of these General Terms and Conditions and their application.
2.3    If the General Conditions deviate from the Agreement entered into, the provision contained in the Agreement shall prevail.
2.4    If any provision of the Agreement or the General Conditions is found to be invalid, this shall not affect the validity of the entire Agreement.
2.5.   General Terms and Conditions of the Client shall not apply and are expressly rejected.
2.6    Amendments to the agreement or the General Terms and Conditions are only binding if agreed in writing.

Article 3 – The mediation assignment
3.1    The brokerage assignment is an assignment whereby Direct Berth undertakes to the Client to act as an intermediary in the conclusion of a purchase/sale agreement between the Client and a third party in return for payment of brokerage fees.
3.2    All offers by Direct Berth are non-binding unless expressly stated otherwise.
3.3    The Agreement is concluded at the moment the parties agree on the brokerage fee, the duration of the agreement and the manner in which the agreement can be terminated, the asking price and the further conditions under which the mediation is carried out.
3.4    Direct Berth shall ensure that the assignment is confirmed in writing.
3.5    The Agreement will determine whether Direct Berth will be granted the exclusive right to carry out the assignment, i.e., the Client will not have the object sold itself or by another during the term of the agreement.
3.6   Client shall not himself conduct negotiations, conclude purchase and/or rental agreements and shall not enter into any obligations outside Direct Berth when Direct Berth has the exclusive right to carry out the assignment. If the Client acts in breach of this, he shall be liable for the full commission by operation of law without notice of default.
3.7    Only with a written power of attorney to that effect shall Direct Berth be entitled to conclude an agreement on behalf of the Client.
3.8    Direct Berth has fulfilled its assignment at the time the intended agreement between the parties concerned as a result of the services provided by Direct Berth has been concluded. Direct Berth shall nevertheless still assist the Client in further settlement.

Article 4 – Obligations of Direct Berth
Unless otherwise agreed, the Agreement includes the following services:

 • discussion and advice on options for reaching the envisaged agreement;
 • agreeing on the asking price;
 • undertaking activities to bring the property to the attention of potential buyers;
 • conducting negotiations;
 • actively promoting the formation of an agreement between the Client and a third party and drafting the purchase/sale agreement;
 • supervising the usual settlement.

Article 5 – Notices by Direct Berth
5.1    Announcements made by Direct Berth in respect of the Object, for example in respect of the amount of rental income, harbour dues or other charges, are only given according to the situation at the time when Direct Berth makes such announcements. Direct Berth cannot be held liable for the consequences of subsequent changes in the level of rental income, port charges and other levies.
5.2    Direct Berth never guarantees – and cannot be held responsible – for future rental income from an Object, even when Direct Berth accepts a brokerage assignment for the rental of an Object.

Article 6 – Client’s obligations
6.1    Client is obliged to provide Direct Berth with all information about the object relevant to the sale. In respect of this information (or the withholding of such information) the Client shall indemnify Direct Berth against claims by third parties. Direct Berth shall not be liable for the consequences of incorrect and incomplete information provided by Client.
6.2    Client warrants that he is authorized to sell the object and indemnifies Direct Berth against third party claims in this regard.

Article 7 – No tax advice
7.1    Tax advice does not form part of the Agreement. Direct Berth does not provide advice on tax related matters and does not accept liability for tax related matters. It is the responsibility of the Client to obtain the correct information on tax related matters and make a decision on them. A comment made by Direct Berth on tax related matters can never be construed as advice given by Direct Berth thereon.
7.2    If transfer tax, sales tax or any other tax is payable in respect of performance of the Agreement and for the relevant tax the value of the Object is the taxable base, Direct Berth shall never be responsible for determining the taxable base.

Article 8 – Principal’s own responsibility – Value of an Object
8.1    If Principal or Counterparty has certain expectations regarding the Object, it is the responsibility of Principal or Counterparty to investigate whether the Object meets those expectations.
8.2    Each agreement concluded through (co-)mediation by Direct Berth in respect of an Object shall be based on the value of that Object at the time of the conclusion of that agreement and the situation in which the parties involved find themselves at that time. Direct Berth does not guarantee – and is not obliged to do so – that the value of an Object will not change in the future.

Article 9 – Duration of the assignment
The mediation assignment is entered into for the duration as stipulated in the Agreement.

Article 10 – End of the assignment
10.1  The assignment ends by:

 1. a) the formation of the intended agreement;
 2. b) the expiry of the agreed time in the case of a contract entered into for a definite period;
 3. c) withdrawal of the order by the Client;
 4. d) return of the order by Direct Berth.

10.2  Client may revoke the agreement at any time after the expiry of nine months, subject to three months’ notice.
10.3  Direct Berth may withdraw the order on the basis of weighty reasons, including, among others, a serious disruption of the relationship between Direct Berth and the Client or the proven inability to successfully complete the Agreement.
10.4  The assignment may be dissolved if there is a breach of obligations on the part of the other party.
10.5  The declaration of withdrawal, return and/or dissolution must be made by registered letter or mutually confirmed e-mail. In the event of withdrawal or refund, Direct Berth shall be entitled to a percentage of the brokerage to be reasonably determined with a maximum of 50% and reimbursement of costs already incurred.

Article 11 – Commission
11.1  The Client shall owe Direct Berth brokerage fees if during the term of the assignment the intended contract is concluded. This also applies in the event that:

 • the contract is not fulfilled due to default of one of the parties;
 • the agreement does not result from the services provided by Direct Berth unless the parties have explicitly excluded Direct Berth’s exclusivity.

11.2  If the final conclusion of the contract depends on a suspensive or resolutive condition – provided that this condition has been agreed through the intervention of Direct Berth – the right to brokerage is also dependent on this.
11.3  Client also owes brokerage fee if:

 • the intended agreement is concluded within six months of the end of the Agreement, unless the Client can sufficiently demonstrate that the conclusion of that agreement has no connection whatsoever with Direct Berth’s services.
 • Client has given the property permanently into use to a third party who had initially been further named and/or approached and/or informed by Direct Berth.

Article 12 – Costs
Unless otherwise agreed, the Client shall reimburse all costs incurred by Direct Berth on behalf of the assignment. If no agreements on this have been made in advance, then Direct Berth shall in any case be entitled to reimbursement of reasonably incurred costs. The obligation to reimburse costs also applies in case of withdrawal or return of the assignment.

Article 13 – Liability
13.1  Direct Berth acts exclusively as an intermediary between the Client and a counterparty and cannot be held liable for any default or breach of any concluded agreement or part thereof.
13.2  Direct Berth’s liability is limited to the amount of the brokerage charged with a maximum of €10,000, unless otherwise agreed.
13.3  Any liability of Direct Berth for trading losses, including, for example, lost revenue, profit and stagnation damage, is excluded.

Article 14 – Complaints
14.1  A complaint about an (alleged) shortcoming in the performance of the Agreement must be submitted to Direct Berth in writing, properly described and explained as soon as possible but in any case, within fourteen (14) days after the Client has discovered or reasonably should have discovered the shortcoming.
14.2  After the expiry of this period, the Customer shall be deemed to have approved the services provided or the invoice, respectively, unless the Customer cannot reasonably be blamed for exceeding this period.

Article 15 – Flow of money purchase price
15.1  Direct Berth shall collect the relevant purchase price under the concluded (intended) agreement between the Client and a third party for the Client. Direct Berth shall hold the purchase price in a designated bank account on behalf of the Client.
15.2  Direct Berth reserves the right to set off the compensation due to it under the Agreement (brokerage and costs) against the purchase price referred to in paragraph 1 of this article.
15.3  If the services of a notary are not used, Direct Berth shall forward the purchase price after deduction of brokerage and costs to the Client as soon as possible after the completion of the sale/purchase.

Article 16 – Payment of brokerage fee
16.1  Payment of the brokerage fee and costs, if not set off against the purchase price referred to in Article 15.1, shall be paid into a bank account designated by Direct Berth or at Direct Berth’s place of business, unless the parties have agreed otherwise in writing.
16.2  If the Client fails to pay on time, he shall be deemed to be in default without any notice of default and Direct Berth shall be entitled to proceed to collection and charge the extrajudicial costs.

Article 17 – Secrecy of Personal Data
17.1  All Personal Data that Direct Berth receives from the Client and/or collects itself under the agreement is subject to a duty of confidentiality towards third parties.
17.2  The duty of confidentiality referred to in Article 17.1 does not apply if:

 1. Client or data subject consents to the provision of the Personal Data;
 2. provision is made in accordance with the provisions of these General Terms and Conditions or the agreement;
 3. if there is any legal obligation to provide the information to a third party, in which case Direct Berth will inform the Client, unless a legal obligation prevents it.

17.3  This Article 17 shall continue to apply for a period of two years after the agreement has ended or until all Personal Data has been destroyed.

Article 18 – Confidentiality
18.1  Direct Berth shall keep confidential the communications made by the Client in the context of the mediation assignment.
18.2  The Client is obliged to maintain confidentiality towards third parties of information of a confidential nature received from Direct Berth in connection with the mediation assignment.

Article 19 – Applicable law
19.1  All disputes relating to this agreement shall be governed by Dutch law and Dutch language of these terms and conditions prevails
19.2  Before submitting a dispute to the court, the parties will first consult with each other in order to examine whether the dispute can also be resolved in another way, for example through arbitration, mediation or binding advice.